© Luzo Reis Fotografia.

San Agostin - Colômbia, 2018.